Rozsławili ziemię gręboszowską

Dzieciństwo

Ksiądz Władysław Deszcz przyszedł na świat w dniu 9 stycz­nia 1915 r. W Pittsfield Massachusetts w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie rodzice wyjechali „za chlebem" przed rokiem 1914. Rodzice Maria (Marianna) Kowal, c. Michała i Katarzyny Mosio i Stanis­ław Deszcz, s. Michała i Anny z d. Skut-nik, pochodzą z Ujścia Jezuickiego.

Trudno powiedzieć co skłoniło Ma­rię Kowal i Stanisława Deszcz do emi­gracji - do Ameryki. Ożywiona emi­gracja „za chlebem" daje im szansę na lepsze warunki do założenia rodziny.

HS1Henryk Sucharski  urodził się 12 listopada 1898 roku, we wsi Gręboszów w rodzinie wiejskiego szewca Stanisława Sucharskiego i Agnieszki z domu Bojko. Stryjem Agnieszki był Jakub Bojko (1857-1943), znany działacz ludowy. Gdy Henryk miał 6 lat, rozpoczął naukę w szkółce ludowej w Gręboszowie, którą ukończył w 1909 roku. Podczas nauki szkolnej zainteresował się nim miejscowy proboszcz ks. Piotr Halak i dzięki jego poparciu i pomocy Henryk zdecydował się na dalszą naukę. Od tej pory ks. Halak był duchowym wsparciem młodego Henryka. Od września 1909 roku kontynuuje naukę w II Cesarsko-Królewskim Gimnazjum w Tarnowie. Tok jego edukacji został zakłócony przez wybuch I wojny światowej. 13 lutego 1917 roku został powołany do służby w armii austriackiej. W listopadzie 1917 roku, gdy służył w Batalionie Zapasowym 32 Pułku Strzelców zdał tak zwaną „maturę wojenną” opatrzoną następującą opinią: „Jest to uczeń celujący. Żaden z przedmiotów nie sprawiał mu trudności [...] Młodzieniec grzeczny, koleżeński, głęboko religijny i etycznie wysoko stojący”. Z taką cenzurką nie miał problemów, aby dostać się do Rezerwowej Szkoły Oficerskiej w Opatowie, którą ukończył w lutym 1918 roku, otrzymując stopień kadeta-aspiranta.

 

JBJakub Bojko urodził się 7 lipca 1857 roku w Gręboszowie. Był synem Gabriela Bojki  i Elżbiety z Kamyszów. Jego ojciec pochodził z Wojciechowa w  Królestswie  Polskim, skąd musiał uciekać, aby uniknąć służby wojskowej w armii carskiej. Jako syn małorolnego chłopa dzieciństwo miał trudne i smutne. W roku 1866 rozpoczął  naukę w trzyletniej miejscowej szkole ludowej w Gręboszowie. Był dobrym uczniem. Jak sam wspominał ulubionymi przedmiotami była historia i dzieje Kościoła, a kłopoty sprawiała mu arytmetyka. Kiedy miał 12 lat zmarła mu matka, a cztery lata później ojciec. W wieku 16 lat został zupełnie sam. Aby przeżyć musiał najmować się do pracy u bogatych gospodarzy. Najpierw pracował u  Walerego Gały, później u Wawrzyńca Szabli i u Żyda w karczmie. Czas wolny poświęcał na czytanie książek. Zaczął prenumerować też gazetki ludowe ”Chatę” i „Nowiny. Samodzielnie zdobyta wiedza pomogła mu otrzymać posadę wiejskiego nauczyciela w Biskupicach. W 1877 roku odbył swoją dłuższą podróż poza miejsce zamieszkania do Tyńca. Zobaczył wtedy po raz pierwszy Kraków, który zrobił na nim olbrzymie wrażenie. Spotkał tam swojego pierwszego nauczyciela M. Stohandela, który oprowadzał  go po Wawelu i starym mieście. Jak później pisał od tej podróży rozpoczęło się jego zainteresowanie zabytkami i historią kraju. Do tej podróży nawiązuje później w artykule zamieszczonym w Przyjacielu Ludu  pt. „Spod ruin zamku Tenczyńskiego”. Latem Bojko dorabiał  jako flisak podróżując nawet do Gdańska. .Podróże te dały mu nie tylko zarobek,  ale też pozwoliły poznać kraj i jego zabytki. Wrażenia z tych podróży były tak silne, że nawiązuje do nich w wydanej kilkanaście lat później książeczce pt. ”Pod piątego króla”. W roku 1879 rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole ludowej w Woli Żelichowskiej, gdzie zyskał sobie szacunek i uznanie wśród dzieci i gospodarzy..

gdGabriel Dubiel urodził się 23 marca 1880 roku w Pałuszycach w rodzinie chłopskiej jako syn Józefa i Marii z Barabasiów. Po regulacji Dunajca i budowie wałów przeciwpowodziowych na początku XX wieku część  Pałuszyc  znalazła się na prawym brzegu rzeki i obecnie jest to miejscowość Okręg w gminie Gręboszów. Po ukończeniu szkoły ludowej w Gręboszowie podjął dalszą naukę w I Gimnazjum w Tarnowie, do którego uczęszczał w latach 1892 – 1900. W czerwcu 1900 roku z wyróżnieniem zdał maturę, a od jesieni tego roku podjął studia filozoficzno – historyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia zakończył zdobyciem tytułu doktora filologii polskiej.

Jako absolwent UJ objęty systemem szkolenia wojskowego, w 1906 roku odbył jednoroczną służbę wojskową. Po jej zakończeniu podjął pracę nauczycielską w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Działając w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych popadł w konflikt z Radą Szkolną Krajową we Lwowie, które krytykował za oświatowy konserwatyzm. Z tego powodu pod błahym pretekstem został zwolniony z pracy.  W tej sytuacji wyjechał do Lublina i tam został nauczycielem jednego z gimnazjów. W 1908 roku powrócił do Galicji i podjął pracę pedagogiczną w Mielcu. Po trzech latach pracy w Mielcu przeniósł się do Tarnowa, gdzie został zatrudniony  w swoim macierzystym I Gimnazjum.

borekMarcina Borek urodził się 25 października 1898 r. w Podlipiu. Było to pogranicze dwóch parafii Bolesław i Gręboszów, Matką Marcina była Agnieszka z Majków. Po jej śmierci ojciec Marcina -Jan Borek ożenił się po raz drugi, stąd w jego rodzinie było 17 dzieci. Wiele z nich  zmarło w dzieciństwie. Starszy brat Jan zginął jako żołnierz na froncie wschodnim koło Stanisławowa w pierwszej wojnie światowej, a siostra Katarzyna wyjechała do Ameryki i tam wstąpiła do zakonu.

Marcin po ukończeniu szkoły na poziomie podstawowym uczył się w Humanistycznym  Gimnazjum w Tarnowie. W klasie maturalnej został powołany do wojska i po przeszkoleniu wysłany na front pierwszej wojny światowej. W niepodległej już Polsce Marcin wybrał zawód żołnierski. W tym okresie prowadził korespondencje z Henrykiem Sucharskim, prawdopodobnie była to przyjaźń z okresu szkoły średniej. Na początku lat dwudziestych Marcin Borek ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie. W 1925roku  w stopniu porucznika pełnił służbę w I Pułku Legionów w Wilnie. W 1938 roku jako kapitan służył w Korpusie Ochrony Pogranicza w Suwałkach. W1939 roku awansował do stopnia majora. O jego życiu prywatnym wiemy tylko, że nie założył rodziny, poświęcając się żołnierskiej służbie dla Ojczyzny.

Michał Janas urodził się 11 września 1905 roku w Gręboszowie. Jak wynika z Ksiąg Parafialnych został ochrzczony przez proboszcza Franciszka Kahla w dniu 15 września 1905 roku. Rodzicami chrzestnymi byli Albert Stalica i Anastazja Szatan. Jego dziadek  pochodził z Zalipia i przez pewien okres był w Gręboszowie wójtem. Ojciec Wojciech, syn Jana i Marianny Dubiel ożenił się z Marianną Szatan córką Jana i Magdaleny Wytrwał. Zamieszkali w Gręboszowie (uliczka). Zajmowali się uprawą ziemi, której mieli około 4, 5 ha. Mieli 10-cioro dzieci, z czego czwórka zmarła w dzieciństwie (gruźlica i zakażenie tężcem).

stefania_lackaStefania Łącka urodziła się 6 stycznia 1914 roku w Woli Żelichowskiej, jako córka Antoniego i Agnieszki z Wcisłów. Była trzecim i ostatnim dzieckiem. Jej starsi bracia to Franciszek i Jan. Rodzice byli ludźmi bardzo pracowitymi i religijnymi, i w takim duchu wychowywali swoje dzieci. Źródłem utrzymania rodziny było gospo­darstwo rolne.

Gdy wybuchła l wojna światowa Antoniego Łąckiego zmobilizowano do wojska. Lata pobytu na frontach wojny poważnie nadszarpnęły jego zdrowie. Po powrocie do domu niedługo dane mu było cieszyć się życiem. Osłabiony zapadł na czerwonkę i zmarł 20 paź­dziernika 1921 roku. Po śmierci ojca cała praca na roli oraz troska o utrzymanie rodzeństwa spadła na barki matki oraz starszego syna Franciszka. Mimo, że rodzina Łąckich do zamożnych nie należała, to jednak w domu  było dużo książek i gazet,  np. "Rycerz Niepokalanej" czy "Posłaniec serca". Zawsze znalazło się miejsce i miska strawy dla ubogich i żebraków. Był to dom, którego cechowała goś­cinność oraz wrażliwość na niedolę bliźnich.

Tak więc Stefania od najmłodszych lat wychowywała się w atmosferze głębokiej  wiary, pracowitości, szacunku dla każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego lub potrzebującego pomocy. Bardzo poważny wpływ na życie rodziny Łąckich wywierał proboszcz ks. Piotr Halak.

Konto parafii

BANK SPÓŁDZIELCZY Dąbrowa Tarnowska ODDZIAŁ GRĘBOSZÓW
NR 96 9462 1013 2004 4000 0866 0001

KCEM KANA
­